- பொது

உங்கள் பணியமைவிடத்தில் பிற நபர்களுடன் பாதுகாப்பாக உரையாடுங்கள்!

உங்கள் பணியமைவிடத்தில் பிற நபர்களுடன் பாதுகாப்பாக உரையாடுங்கள்! சென்னை, 21 ஜுலை 2021: பணியாளர்களுடனோ அல்லது வாடிக்கையாளர்களை சந்திக்கிறபோதோ அணுகும் திறனும், பணியமைவிடங்களில் “மானிட பிணைப்பின்” சிறந்த…

Read More