- பொது

ஒயிட்ஹாட் ஜூனியர் மற்றும் ரெக்கிட் ஏற்பாடு செய்த ஸ்வஸ்த் பாரத் டெக் சேம்ப்ஸ் திட்டத்தின் கீழ் வெற்றி பெற்ற சென்னை மாணவர்கள்!

ஒயிட்ஹாட் ஜூனியர் மற்றும் ரெக்கிட் ஏற்பாடு செய்த ஸ்வஸ்த் பாரத் டெக் சேம்ப்ஸ் திட்டத்தின் முதல் 50 தேசிய வெற்றியாளர்களில் சென்னையைச் சேர்ந்த நான்கு மாணவர்கள் டெட்டோல்…

Read More