- பொது

QuEST குளோபல் அதன் பொறியியல் புத்தாக்கப் போட்டியான ‘இன்ஜீனியம்’ இன் முதல் 10 இறுதிப் போட்டியாளர்களை அறிவித்துள்ளது!

QuEST குளோபல் அதன் பொறியியல் புத்தாக்கப் போட்டியான ‘இன்ஜீனியம்’ இன் முதல் 10 இறுதிப் போட்டியாளர்களை அறிவித்துள்ளது! Chennai, பிப்ரவரி 3, 2022: ஒரு உலகளாவிய தயாரிப்பு…

Read More