- பொது

வேல்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தின் பட்டமளிப்பு விழாவில் ஆளுநர் திரு. R.N.ரவி

வேல்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தின் 12 வது பட்டமளிப்பு விழாவில் சிறப்பு அழைப்பாளராக மாண்புமிகு தமிழ்நாடு ஆளுநர் திரு. R.N.ரவி அவர்கள் கலந்துகொள்கிறார் – வேல்ஸ் பல்கலைக்கழக வேந்தர் Dr.…

Read More

- பொது

சர்வதேச புலிகள்தினத்தில், சோனி பிபிசி எர்த் நிகழ்ச்சி!

இந்த சர்வதேச புலிகள் தினத்தில், சோனிபிபிசிஎர்த்நிகழ்ச்சிகள்மூலம்நமதுகோடிட்டநண்பர்களுக்குபாதுகாப்பானஇடத்தைஉருவாக்குவதுஎப்படிஎன்பதைஅறிந்துகொள்ளுங்கள்!  சென்னை:உலகின்உச்சபட்சமாகவேட்டையாடும்விலங்கானபுலிகள்மற்றும்அதன்வாழ்விடம்மிகவும்பிரமிக்கவைக்கும். மேலும்அதுதேசியவிலங்குஆகும். தனித்தகோடிட்டதோற்றத்துடனும், அழகாககுறிகள்கொண்டமுகத்துடனும்காணப்படும்இந்தஅற்புதமானஉயிரினம்துரதிர்ஷ்டவசமாகசட்டவிரோதமாகவேட்டையாடும்பழக்கத்திற்குஇரையாகிறது. இந்தஜூலை 29, உலகம்புலிகள்பாதுகாப்புகுறித்தவிழிப்புணர்வைஏற்படுத்தும்வகையில்சர்வதேசபுலிகள்தினத்தைகடைபிடிக்கிறது. சோனிபிபிசிஎர்த்இந்தநாளைதனக்கேஉரித்தானசிறப்பானமுறையில்கொண்டாடுகிறது. டைகர்ஸ்பைஇன்திஜங்கிள்மற்றும்டைகர்ஸ் – ஹண்டிங்திட்ராஃபிக்கர்ஸ்ஆகியநிகழ்ச்சிகள்மூலம்கண்களைதிறக்கும்உண்மைகளைவெளிப்படுத்தவும், காடுகளைபற்றியவிழிப்புணர்வைபரப்பவும்இந்தசேனல்தனதுபார்வையாளர்களைஒருசாகசசவாரிக்குஅழைத்துசெல்கிறது. அடர்ந்தஇந்தியகாடுகளுக்குள், இந்தியாவின்மிகவும்கவர்ச்சியானபெரியபூனை, புலியின்சாம்ராஜ்யத்தைபகிர்ந்துகொள்ளும்வகையில்மறைந்திருக்கும்வனவிலங்குகளைகண்டறியஉதவுகிறது.…

Read More