- பொது

மென்பொருள்வேலைவாய்ப்புகளைஅமைத்த  ‘இந்தியாஎட்டெக்டெக்’!

  1000-திற்கும் மேற்பட்டநிறுவனங்களில்பல்லாயிரம்மாணவர்களுக்குமென்பொருள்வேலைவாய்ப்புகளைஅமைத்துள்ளஒரு  இந்தியாஎட்டெக்டெக்  நிறுவனம் – நெக்ஸ்ட்வேவ் (NXTWAVE) தமிழ்நாடு, 22 நவம்பர், 2022: மென்பொருள்துறையில்பல்வேறுபதவிகளுக்கானபயிற்சியைவழங்குவதில்முதன்மைவகிக்கும்நிறுவனமானநெக்ஸ்ட்வேவ் (NxtWave), கடந்த 18 மாதங்களில்ஆயிரத்திற்கும்அதிகமானநிறுவனங்களில்தனதுமாணவர்களைபணியில்  அமர்த்தியுள்ளது. அதிவேகமாகவளர்ந்துவரும்ஸ்டார்ட்அப்நிறுவனங்களிலிருந்துஅமேசான், கூகுள்,…

Read More