- பொது

9ம் வகுப்பு மாணவி ஏ.ஜே.ரபியா சக்கியாவின் உலக சாதனை ஸ்கேட்டிங்! – தனி ஒருவராக 44 கி.மீ தூரத்தை கடந்து சாதித்தார்!

  ”ஓடி விளையாடு பாப்பா, நீ ஓய்ந்திருக்க லாகாது பாப்பா, கூடி விளையாடு பாப்பா, ஒரு குழந்தையை வையாதே பாப்பா” என்று பாரதியார் விளையாட்டின் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்தும்…

Read More