- பொது

மென்பொருள்வேலைவாய்ப்புகளைஅமைத்த  ‘இந்தியாஎட்டெக்டெக்’!

 

1000-திற்கும் மேற்பட்டநிறுவனங்களில்பல்லாயிரம்மாணவர்களுக்குமென்பொருள்வேலைவாய்ப்புகளைஅமைத்துள்ளஒரு  இந்தியாஎட்டெக்டெக்  நிறுவனம் – நெக்ஸ்ட்வேவ் (NXTWAVE)

தமிழ்நாடு, 22 நவம்பர், 2022: மென்பொருள்துறையில்பல்வேறுபதவிகளுக்கானபயிற்சியைவழங்குவதில்முதன்மைவகிக்கும்நிறுவனமானநெக்ஸ்ட்வேவ் (NxtWave), கடந்த 18 மாதங்களில்ஆயிரத்திற்கும்அதிகமானநிறுவனங்களில்தனதுமாணவர்களைபணியில்  அமர்த்தியுள்ளது. அதிவேகமாகவளர்ந்துவரும்ஸ்டார்ட்அப்நிறுவனங்களிலிருந்துஅமேசான், கூகுள், டிலாய்ட், பேங்க்ஆஃப்அமெரிக்கா, ஜியோமற்றும்இதுபோன்றபன்னாட்டுபெருநிறுவனங்களும்உள்ளடங்கும்தமிழ்நாட்டில்முப்பத்திற்கும்மேலானமாவட்டங்களில், பலகல்லூரிகளிலிருந்தும்மற்றும்இந்தியாவின்ஐந்நூற்றுக்கும்மேற்பட்டமாவட்டங்களில், பலமுன்னணி  கல்லூரிகளிலிருந்தும்மாணவர்கள்இப்பயிற்சியினை  பெற்றுதங்களதுதிறன்களைமேம்படுத்திக்கொள்கின்றனர்.

தொழில்துறையில்மிகவும்அதிகமாகபணியில்சேர்க்கப்படும்நபர்களாகநெக்ஸ்ட்வேவ்மாணவர்கள்உருவெடுத்திருப்பதுகுறித்துநாங்கள்மகிழ்ச்சியடைகிறோம்.  18 மாதங்களில்நாங்கள்கடந்திருக்கும்இந்தமைல்கல்சாதனை, நெக்ஸ்ட்வேவ்வழங்கும்பயிற்சியின்உயர்தரத்தையும், எங்கள்மாணவர்களின்திறன்நிலையையும்  வெளிப்படுத்துகிறதுஇந்தபயிற்சியைமாணவர்கள்முடிக்கும்போதுபலநிறுவனங்கள்அவர்களைதங்கள்நிறுவனங்களில்எடுத்துக்கொள்ளகாத்துக்கொண்டிருப்பதால், இதுஒருதொடக்கம்மட்டுமேஎன்றுநம்புகிறோம்என்றுநெக்ஸ்ட்வேவ்நிறுவனத்தின்தலைமைசெயலாக்கஅதிகாரி (CEO )திரு. ராகுல்அட்டுலூரிகூறினார்.

மேலும், “தொழில்துறையின்தேவைக்கேற்பவடிவமைக்கப்பட்டபாடத்திட்டத்தின்மூலம்அதிகஊதியத்தைவழங்கும்பணிகளுக்குமாணவர்களைதயார்செய்கிறோம்எமதுமாணவர்கள், பெற்றோர்கள்மற்றும்ஆசிரியர்கள்தரும்ஆதரவிற்குஎங்களதுநன்றியைதெரிவிக்கிறோம். எதிர்காலத்தில்இன்னும்பெரிய  பெரியசாதனைகளைஎங்கள்மாணவர்கள்நிகழ்த்துவதைக்காணஆவலோடுகாத்திருக்கிறோம்; நடக்குமென்றுஉறுதியாகநம்புகிறோம்,” என்றுஅவர்கூறியுள்ளார்.

நாஸ்காம்(NASSCOM)  ஆய்வுஅறிக்கையின்படி, இந்தநிதியாண்டில்இந்தியபொருளாதாரத்தின்வளர்ச்சிவிகிதத்தைப்போல , ஏறக்குறையஇருமடங்குவிகிதத்தில்தொழில்நுட்பத்துறைவளர்ச்சியடையும்எனஎதிர்பார்க்கப்படுகிறதுபுத்தம்புதியதொழில்நுட்பங்களுக்குதொடர்ந்துவளர்ந்துவரும்தேவைஇருப்பதால் 2026 நிதியாண்டிற்குள்இத்தொழில்துறையின்வருவாய் $350 பில்லியனைஎட்டும்எனநாஸ்காம் (NASSCOM) எதிர்பார்க்கிறது. நன்குபயிற்சிபெற்றதகவல்தொழில்நுட்பவல்லுநர்களின்தேவைஅதிகரித்துவருவதைபிரதிபலிக்கிறது. நெக்ஸ்ட்வேவ்மாணவர்களைபணிக்குசேர்க்கும்நிறுவனங்களின்தலைமைசெயலாக்கஅதிகாரிகளும்(CEO ) மற்றும்மனிதவளத்துறைஅதிகாரிகளும்(HR), நெக்ஸ்ட்வேவ்ல்இருந்துமாணவர்களைஅதிகஎண்ணிக்கையில்சேர்த்திருப்பதற்கானகாரணத்தைஅவர்கள்கீழ்க்கண்டவாறுபகிர்ந்துகொண்டனர்

நெக்ஸ்ட்வேவ்ஐநான்கண்டிப்பாகபாராட்டியாகவேண்டும்இங்குவழங்கப்படும்கல்விபாடத்திட்டத்தைதான்மென்பொருள்தொழில்நுட்பநிறுவனங்களும்விரும்புகின்றன. இப்பாடத்திட்டத்தினாலும்மற்றும்பயிற்சியினாலும்இம்மாணவர்களைபணிக்குசேர்க்கும்அனைத்துநிறுவனங்களும்ஆதாயம்அடைவதுநிச்சயம்.” திரு. ஓம்கார்தாடப்பள்ளி –CEO, CAPRUS IT.

நெக்ஸ்ட்வேவ்ல்இருந்துபயிற்சிபெற்றுவருகின்றமாணவர்கள், எங்கள்நிறுவனத்தின்தேவைகளைபூர்த்திசெய்வதற்கெனபிரத்யேகமாகஉருவாக்கப்பட்டவர்களாகஇருக்கின்றனர்.” – திரு. சைதன்யாஅரிகாட்டிதலைவர் TA, abjayon.

இங்குள்ளதயாரிப்புமற்றும்தரநிலைப்படுத்தல்செயல்பாட்டின்காரணமாக, திறன்மிக்கவர்களை  தேர்வுசெய்வதுஎளிதாகஇருக்கிறது“. –  திரு. ஜாய்நீல்ஆச்சார்யா, இணைநிறுவனர், Niroggyan.

நெக்ஸ்ட்வேவ்ன்மாணவர்கள்எந்தஅளவிற்குசிறப்பாகபயிற்சிபெற்றிருக்கிறார்கள்என்றால், நிறுவனத்தில்அவர்கள்சேர்ந்தஉடனேயேபுராஜெக்ட்களுக்குள்அவர்களைபணியில்ஈடுபடுத்தஎங்களால்முடிகிறது.”  – ரவிபுளுசுநிறுவனர்மற்றும் CEO, Enmovil.

தொழில்துறையின்எதிர்பார்ப்புகளுக்குஏற்பபுதியபணியாளர்களின்திறனைமேம்படுத்திவழங்கக்கூடியநிறுவனமாகநெக்ஸ்ட்வேவ்இருக்கிறது.” – திரு. ராம்மேலாளர் – HR, PurpleTalk.

செயற்கைநுண்ணறிவு (AI), மெஷின்லேர்னிங் (ML), ஃபுல்ஸ்டேக் (FullStack) மற்றும்இதுபோன்றபலநவீனதொழில்நுட்பங்களில்நெக்ஸ்ட்வேவ்பயிற்சியளிக்கிறதுநெக்ஸ்ட்வேவ்வழங்கும்பயிற்சியின்மூலம்அவர்கள்படித்தபிரிவு, டிகிரி, CGPA மற்றும்முன்பேகொண்டிருக்கும்கோடிங்அறிவுஎதுவாகஇருப்பினும்சிறப்பானமென்பொருள்துறைதொழில்களுக்குதயார்நிலையில்உள்ளவராகமாறமுடியும்.  

மேலும்தகவல்களுக்கு, காணவும்: www.ccbp.in

 

About expressuser

Read All Posts By expressuser